Privacyverklaring

 

Laatst bijgewerkt: 14 september 2021

 

Laatste wijziggingen:

- 1.1 lid e toevoeging "rechtstreeks of via ClubCollect"

- 1.2 lid d toegevoegd

- 4.2 lid d toegevoegd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dit is de privacyverklaring van Tennisvereniging Tempo, gevestigd te Wijlre en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40203100 (hierna: "T.V. Tempo"). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens T.V. Tempo verwerkt wanneer u onder andere de website www.tvtempo.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

In deze privacy policy wordt de website www.tvtempo.nl aangeduid als: website van T.V. Tempo.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 T.V. Tempo verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

(a) lid wordt/bent van de vereniging;

(b) als vrijwilliger actief bent;

(c) middels het contactformulier en/of mail contact met ons opneemt;

(d) de website van T.V. Tempo bezoekt.

(e) een tennisbaan van de vereniging huurt; rechtstreeks of via ClubCollect

 

1.2 Daarnaast verzamelt en gebruikt T.V. Tempo persoonsgegevens over bezoekers van de website door middel van: 

(a) aanmeldformulier;

(b) contactformulier;

(c) Google Analytics om het aantal bezoekers van de website van T.V. Tempo te bekijken. Er is een bewerkingsovereenkomst gesloten. Gegevens worden verzameld maar worden niet gedeeld met Google. Er wordt geen volledig IP adres getrackt.

(d) ClubCollect formulieren

 

1.3 T.V. Tempo verzamelt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens: 

(a) naam;

(b) adresgegevens;

(c) e-mailadres;

(d) telefoonnummer;

(e) geboortedatum;

(f) geslacht;

(g) pasfoto voor de KNLTB spelerspas;

(h) naam en contactgegevens ouder(s)/verzorger(s) indien het een minderjarig lid betreft;

(i) gegevens over uw gebruik van de website van T.V. Tempo;

(j) inschrijvingen voor verenigingsactiviteiten.

 

1.4 Vereniging gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

(a) het lidmaatschap bij T.V. Tempo te effectueren;

(b) u aan te melden bij de KNLTB;

(c) contact met u op te nemen en te onderhouden;

(d) de website te optimaliseren;

(e) lesinformatie c.q. lesaanbiedingen te verspreiden onder haar leden.

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met T.V. Tempo via tvtempowijlre@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop T.V. Tempo persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die T.V. Tempo met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door T.V. Tempo.

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 T.V. Tempo zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk in lijn met de bepalingen van de KNLTB.

 

3.2 T.V. Tempo zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN

4.1 T.V. Tempo zal uw gegevens niet aan derden verstrekken anders dan gemeld onder punt 4.2, tenzij u  daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of T.V. Tempo daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

4.2 T.V. Tempo verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

(a) Bonden en organisaties waarbij T.V. Tempo is aangesloten zoals de KNLTB;

(b) Gebruik in aan de KNLTB gelieerde apps/websites zoals MijnKNLTB;

(c) Onze tennislera(a)r(en) ten behoeve van de communicatie over tennislessen en tennisactiviteiten.

(d) ClubCollect ten behoeve van het innen van contributies, bijdragen en baanverhuur. Met ClubCollect is een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

 

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY

7.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.